Säkerhet 

Technology makes many things possible, but possible doesn’t always mean safe.


Gör din digitala verksamhet pålitlig och motståndskraftig

Förbättra Er säkerhet

Tekniken utvecklas kontinuerligt, från Internet of Things (IoT) till den ökande användningen av Software as a Service (SaaS) istället för traditionella in-house-applikationer. I takt med att tekniken förändras, förändras även hotlandskapet. Trots det anpassar många organisationer sin teknik utan vägledning eller rådgivning från IT, informationssäkerhet eller riskexperter.

Vi fokuserar på att tillhandahålla kostnadseffektiva tekniklösningar som är utformade för att minska riskerna i hela din verksamhet. Våra experter är redo att stötta ert IT-team. Oavsett om du är ett stort företag eller ett litet företag erbjuder vi starkt ledarskap inom informationssäkerhet som är anpassat till dina specifika behov.


Utforska våra tjänster

Vår säkerhetstjänster


SVEIC hjälper dig att skapa en robust och pålitlig digital värld - inte minst i dagens ständigt föränderliga hot. Vi kombinerar teknisk kompetens, djup affärskunskap och kreativa professionella som brinner för att skydda och bygga din verksamhet. Tillsammans kommer vi att skapa en pålitlig digital värld så att du kan utforska gränserna för vad som​ är möjligt.

Skapar och implementerar effektiva säkerhetspolicys samt säkerställer efterlevnad av regler och standarder.

Skyddar nätverk och system mot attacker och intrång.


Identifierar hot och sårbarheter för att förebygger attacker 
 

Utvärdera system och applikationer för att upptäcka och åtgärda svagheter. 

Policy och Compliance

Skapa en robust digital säkerhet som följer nödvändiga förordningar och lagar

Riskbedömning och utvärdering av efterlevnad identifierar de specifika digitala hot och operativa risker som er organisation står och är grundläggande i vårt arbete att säkerställa en digitala säkerhet som följer regelverket

Baserat på resultaten från riskbedömningen uppdaterar vi och implementerar en säkerhetspolicy som säkerställer att ditt företag följer relevanta lagar och bestämmelser, som till exempel DORA och GDPR, anpassade efter företagets behov. Tillsammans etablerar vi en effektiv handlingsplan för säkerhetsincidenter, som omfattar processer för att noggrant hantera incidenter med målet att minimera skador och dataförlus

En grundpelare för effektiv säkerhet är att utbilda anställda och främja en företagskultur som värdesätter cybersäkerhet vilket stärker organisationen mot hot. Vi erbjuder säkerhetsträning för att öka medvetenheten om säkerhetsrisker och hur incidenter bäst hanteras.

SVEIC förenklar din organisations säkerhet och efterlevnad genom att kontinuerligt upprätthålla nödvändig dokumentation och tillhandahålla rapporter. Vi håller oss informerade om förändringar i lagar och bestämmelser och uppdaterar din säkerhetspolicy och efterlevnad för att säkerställa att ert företag alltid är i överensstämmelse.


Nätverk och Systemsäkerhet

Omsätt strategi i handling med konkreta åtgärder för att skydda organisations tekniska resurser


Vi arbetar för att din organisation har en sammanhängande och hållbar cybersäkerhetsstruktur som inte bara uppfyller lagar och förordningar, utan också garanterar skydd för dina nätverk, system och data.

Nätverkssäkerhet:
Genom att tillämpa beprövade metoder säkerställer vi att dina nätverk är skyddade från obehörig åtkomst och att all kommunikation sker i en krypterad och säker miljö.

Systemsäkerhet:
Vi tar hand om dina system och servrar, implementerar tydligt definierade säkerhetsprotokoll och lösningar för att förhindra potentiella intrång och förlust av känslig information.

Molnsäkerhet:
För molntjänster ser vi till att dina data och applikationer är väl skyddade mot potentiella säkerhetshot, vilket gör att du kan dra nytta av molntjänsternas fördelar fullt ut.

Säkerhetsprogramvara:
Vi ansvarar för hanteringen och regelbunden uppdatering av säkerhetsprogramvara, inklusive antivirus, brandväggar och intrusion detection-system

Åtkomstkontroll:
Genom att etablera behörighetsbaserad åtkomstkontroll säkerställs att enbart auktoriserad personal har åtkomst till dina system och värdefulla dataresurser.


Hotanalys och Intelligence

Heltäckande säkerhetsstrategi som håller dig skyddad mot morgondagens digitala hot


Genom strategisk rådgivning utvecklar vi anpassade säkerhetsplaner som uppfyller era specifika behov. Med vårt engagemang för säkerhet hjälper vi er att hålla organisationen trygg mot dagens och morgondagens digitala hot.

Vi erbjuder en heltäckande säkerhetsstrategi som försvarar företag i det digitala hotlandskapet. Vi arbetar proaktivt med att identifiera potentiella hot och sårbarheter och hantera säkerhetsincidenter effektivt. Dessutom tillhandahåller vi aktuell information som ger företag avgörande insikter om aktuella hot och trender.

Vårt team av specialister ger effektivt stöd till företag vid säkerhetsincidenter och förstår vikten av snabba åtgärder. Vi erbjuder också målinriktad säkerhetsträning som ökar medvetenheten bland din personal vilket minskar riskerna för hot


Sårbarhetsbedömning​

Förbättra din digitala säkerhet och minimera risken för potentiella attacker och dataintrång


Sårbarhetsbedömning är ett avgörande steg för att säkerställa en stark digital säkerhet och är en del av vår heltäckande strategi för att skydda ditt företag.

Vi identifierar och utvärderar sårbarheter i organisationens digitala system, inklusive nätverk, programvara och infrastruktur. Därefter utförs noggranna sårbarhetsbedömningar och riskanalyser för att identifiera svagheter och bedöma risknivån. Genom djupgående skanning av system och applikationer kan vi upptäcka sårbarheter och utveckla handlingsplaner för att stärka din digitala säkerhet

Uppföljande kontroller säkerställer att de vidtagna åtgärderna effektivt minimerar tidigare identifierade sårbarheter. Vi skapar och levererar tydliga rapporter som rangordnar sårbarheternas allvarlighetsgrad och ger dig en prioriterad lista över de områden som behöver omedelbar uppmärksamhet.


Kontakta oss